Dutch Solar Quarterly: installateurs plaatsen Enphase, SMA en SolarEdge in top 3

Geschreven door admin op . Geplaatst in Geen categorie

Enphase, SMA en SolarEdge worden door Nederlandse installateurs in de top 3 van omvormerfabrikanten geplaatst als het gaat om kwaliteitsbeleving. Dit blijkt uit de nieuwste editie van de Dutch Solar Quarterly.

Onderzoeksbureau Dutch New Energy Research heeft voor de Dutch Solar Quarterly voor het eerst in de geschiedenis een grootschalig onderzoek gedaan naar marktaandelen, populariteit van merken en kwaliteitsbeleving van producten die verkrijgbaar zijn op de Nederlandse zonne-energiemarkt. Het onderzoek is uitgevoerd onder groothandels, engineering- procurement- & construction-bedrijven (epc-bedrijven) en installateurs.

‘Al jaren zingen lijstjes, aannames en zelfoverschatting rond in de sector’, stelt Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy Research. ‘Iedereen meent de grootste en de beste te zijn, maar niemand weet wat waar is. Daarom vonden we het tijd worden dit te onderzoeken en te publiceren in de Dutch Solar Quarterly.’

Prinsjesdag: energiebelasting omlaag, eigenaar zonnepanelen mag in 2020 opnieuw minder salderen

Geschreven door admin op . Geplaatst in Geen categorie

Eigenaren van zonnepanelen mogen via de salderingsregeling in 2020 opnieuw iets minder salderen. Dit komt doordat de belasting op elektriciteit verder omlaag gaat, te weten met 0,09 eurocent per kilowattuur.

Het kabinet wil alternatieve warmteopties zoals warmtepompen aantrekkelijker maken door de energiebelasting op aardgas verhogen. Hiertoe gaat het tarief in de eerste schijf van de energiebelasting voor aardgas met 3,99 eurocent per kubieke meter omhoog. In de 6 jaren daarna komt hier nog 1 eurocent per kubieke meter per jaar bij. Voor elektriciteit gaat de belasting die momenteel 9,86 eurocent per kilowattuur is met 0,09 eurocent per kilowattuur omlaag. De meeste huishoudens blijven met hun energieverbruik binnen deze eerste schijf.

In de periode tot en met 2023 is het kabinet voornemens de energiebelasting op elektriciteit jaarlijks te verlagen met respectievelijk 0,49 eurocent in 2021, 0,36 eurocent in 2022 en 0,35 eurocent in 2023. Ook in die jaren mogen zonnepaneeleigenaren dus steeds iets minder salderen.

Salderingsregeling
De verschuiving van de energiebelasting naar aardgas is een van de ontwikkelingen die de salderingsregeling al enkele jaren versoberd. Hoe meer de energiebelasting op elektriciteit verlaagd wordt, hoe minder zonnepaneeleigenaren immers mogen salderen.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer in april 2019 bovendien gemeld dat de salderingsregeling in zijn huidige vorm gehandhaafd blijft tot 2023. Tot 1 januari 2023 verandert er daarmee niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0. In de ‘Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord’ die het kabinet op Prinsjesdag gepresenteerd heeft, meldt het kabinet drukdoende te zijn met de hiervoor benodigde voorbereidingen. ‘Voor de aanpassing van de salderingsregeling en postcoderoos wordt nog bezien hoe dit wetgevingstechnisch het best kan worden geïmplementeerd’, aldus het kabinet.

Kosten stijgen naar 307 miljoen euro
Voor de salderingsregeling werd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het kalenderjaar 2018 eerder al 199 miljoen euro gereserveerd. In de begroting van het ministerie is dit bedrag voor het kalenderjaar 2019 vastgesteld op 249 miljoen euro en voor het kalenderjaar 2020 op 307 miljoen euro.

Over de periode 2015-2020 stijgen de kosten van de salderingsregeling volgens de Miljoenennota jaarlijks met 29,9 procent. Het kabinet schrijft hierover in de Miljoenennota het volgende: ‘De budgettaire omvang van de salderingsregeling in de energiebelasting blijft hard groeien. Het budgettaire belang van de regeling is omhoog bijgesteld op basis van de prognose uit de Nationale Energieverkenning 2017 dat kleinverbruikers meer zonne-energie opwekken dan ten tijde van het ramen van de benchmark werd ingeschat.’

Postcoderoos
Voor de postcoderoosregeling is dit respectievelijk verhoogd van 2 miljoen euro in 2018 naar 4 miljoen euro in 2019 en 7 miljoen euro in 2020. Over de periode 2015-2020 stijgen de kosten van de postcoderoosregeling volgens de Miljoenennota jaarlijks met 132,5 procent.

Onderstaande infographics van de Rijksoverheid geven de verschuiving van de energiebelasting per 1 januari 2020 weer.

Staatssecretaris stuurt Tweede Kamer uitleg over btw op dakgeïntegreerde zonnepanelen

Geschreven door admin op . Geplaatst in Geen categorie

Waar het antwoord op de meeste vragen – zoals wanneer een consument de betaalde btw kan terugvragen – is vooral het antwoord op de vraag over btw op dakgeïntegreerde zonnepanelen (bipv) interessant, temeer omdat er nog enkele rechtszaken lopen over de rekenwijze die de Belastingdienst bij dit type zonnepanelen hanteert.

2 verschillende situaties
De staatssecretaris schetst in zijn antwoorden 2 situaties. De eerste situatie betreft een consument met zonnepanelen die niet tegelijkertijd als dakbedekking dienen (red. niet-geïntegreerde zonnepanelen). Deze zonnepanelen dienen alléén om stroom op te wekken en men kan dan het hele btw-bedrag dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen.

In de tweede situatie dienen de zonnepanelen tegelijkertijd als dakbedekking. In dat geval mag men slechts een deel van de btw in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in rekening is gebracht. Men heeft in dit geval geen recht op aftrek van de btw voor het privégebruik. In de wet is volgens de staatssecretaris namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals de woning waartoe de dakbedekking behoort. Daar staat tegenover dat men ook geen btw hoeft te voldoen over de zelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (red. dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de btw aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die men aan het energiebedrijf levert, geldt als gebruik voor belaste prestaties. De btw die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Forfait
Voor beide situaties heeft de staatssecretaris rekenvoorbeelden opgesteld. De zogenaamde forfaitaire bedragen uit onderstaande tabel zijn daarvoor van belang; deze verschillen naargelang het opwekvermogen van de zonnepanelen. Deze bedragen zijn door het Rijk vastgesteld om de administratieve handelingen te vereenvoudigen. Als men gebruikmaakt van deze forfaits hoeft de consument namelijk geen btw in rekening te brengen aan het energiebedrijf.

Opwekvermogen in wattpiek Forfait standaardzonnepanelen Forfait dakgeïntegreerde zonnepanelen
0 – 1000  20 euro 5 euro
1001 – 2000  40 euro 10 euro
2001 – 3000  60 euro 20 euro
3001 – 4000  80 euro 30 euro
4001 – 5000  100 euro 40 euro
5001 – 6000  120 euro 50 euro
6001 – 7000  140 euro 60 euro
7001 – 8000  160 euro 70 euro
8001 – 9000  180 euro 80 euro
9001 – 10000  200 euro 90 euro

Voorbeeldberekening standaardzonnepanelen
De voorbeeldberekening voor de eerste situatie met zonnepanelen die niet in het dak geïntegreerd zijn, is als volgt: voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen heeft men een rekening ontvangen met daarop een btw-bedrag van 800 euro. Omdat de zonnepanelen niet geïntegreerd zijn, kan men het hele btw-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen.

De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 kilowattpiek.

Voorbelasting: 800 euro
Minus verschuldigde btw: 60 euro
Terug te ontvangen: 740 euro

Voorbeeldberekening dakgeïntegreerde zonnepanelen
De voorbeeldberekening voor de tweede situatie met dakgeïntegreerde zonnepanelen is als volgt: voor de btw-aftrek hebben deze zonnepanelen naast de functie voor het opwekken van energie ook een functie als dakbedekking. Voor dit laatste gebruik heeft men geen recht op aftrek (privégebruik). Dit gebruik wordt gesteld op 50 procent. Dat wil zeggen dat de voorbelasting voor 50 procent wordt toegerekend aan de functie van stroomopwekking. Daarvan wordt vervolgens twee derde deel gebruikt voor met btw belaste prestaties. Er wordt door de Belastingdienst uitgegaan van twee derde omdat uit ervaringscijfers blijkt dat zonnepanelen gemiddeld genomen voor twee derde deel gebruikt worden voor het leveren van stroom aan het energiebedrijf en voor een derde deel voor direct privéverbruik van stroom. Dit heeft tot gevolg dat men bij elkaar genomen een derde deel (twee derde x 50 procent) van de btw die in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie als voorbelasting in aftrek kan brengen.

Voorbeeld: Voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen heeft men een rekening ontvangen met daarop een btw-bedrag van (bijvoorbeeld) 1.500 euro. De zonnepanelen zijn geïntegreerd, men kan daarom een derde van het btw-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 wattpiek.

Een derde deel voorbelasting: 500 euro
Minus verschuldigde btw: 20 euro
Terug te ontvangen: 480 euro

Staatssecretaris geeft uitsluitsel over btw: meeste eigenaren zonnepanelen gaan er niet op achteruit door nieuwe kleineondernemersregeling

Geschreven door admin op . Geplaatst in Geen categorie

Eigenaren van zonnepanelen gaan er definitief niet op achteruit door de invoering van de nieuwe kleineondernemersregeling. Dat blijkt uit een publicatie van staatssecretaris Menno Snel (ministerie van Financiën).

Per 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleine-ondernemersregeling (KOR) van start. Het ministerie beoogt hiermee dat de Nederlandse wetgeving aansluit bij de Europese wetgeving.

In september 2018 stelde de staatssecretaris van Financiën dat de nieuwe KOR naar verwachting geen effect zou hebben op particuliere eigenaren van zonnepanelen. Afgelopen december berichtte de redactie van Solar Magazine echter dat de staatssecretaris de Tweede Kamer foutieve informatie verschafte. Zonnepaneeleigenaren zouden er mogelijk wel op achteruitgaan. Romano Hagen van de Centrale BTW Teruggave riep daarbij de staatssecretaris op om de voor zonnepaneeleigenaren belangrijke herzieningsvrijstelling aan te passen zodat het rendement voor zonnepaneeleigenaren geborgd zou zijn.

Overleg werpt vruchten af
Als direct gevolg van het artikel in Solar Magazine is er contact geweest tussen het ministerie van Financiën, Holland Solar, de Centrale BTW Teruggave en Vereniging Eigen Huis. Dat heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen met een officiële publicatie van Snel in de Staatscourant als gevolg. Die publicatie bevat een voor zonnepaneeleigenaren zeer belangrijke toevoeging over de zogenaamde herzieningsgrens. ‘Aan artikel 13, vierde lid, wordt toegevoegd “, (…) met dien verstande dat (…) de herziening (…) in ieder geval achterwege blijft wanneer het bedrag van de herziening in dat boekjaar minder is dan 500 euro.’, aldus de officiële publicatie van het ministerie van Financiën.

Toevoeging op de regeling
Samenvattend moeten consumenten die een beroep doen op de nieuwe KOR in ieder van de 4 jaren na het jaar van aanschaf van de zonnepanelen een deel van de in het verleden in aftrek gebrachte btw terugbetalen. Deze terug te betalen btw bedraagt 20 procent per jaar. Daarbij is er echter een drempel van 500 euro per boekjaar. Dit betekent dat wanneer de terug te betalen btw per boekjaar lager is dan 500 euro, er geen btw terugbetaald hoeft te worden.

Hagen geeft een rekenvoorbeeld: stel dat de btw-teruggave 1.000 euro bedraagt en de zonnepaneeleigenaar een beroep doet op de nieuwe KOR (red. ingaande in het jaar na aanschaf), dan dient ieder van de 4 opvolgende jaren 200 euro btw terugbetaald te worden. Het bedrag van 200 euro is echter lager dan de drempel van 500 euro, zodat er feitelijk geen btw terugbetaald hoeft te worden. Dit betekent in de praktijk dat wanneer de btw die op de zonnepanelen rust minder dan 2.500 euro bedraagt, er geen btw terugbetaald hoeft te worden. Dat is het geval bij een investering tot 11.904 euro exclusief btw (red. 14.404 euro inclusief btw).

Probleem opgelost?
‘In eerste instantie leek de nieuwe KOR gecompliceerd en veel extra werk met zich mee te brengen. De regeling is nu echter teruggebracht tot een behapbaar niveau’ stelt Romano Hagen van de Centrale BTW Teruggave. ‘Met de nieuwe regeling zal 95 procent van de (nieuwe) zonnepaneeleigenaren prima geholpen zijn. Er zijn echter nog veel vragen die in de praktijk van belang kunnen zijn voor een juiste afwikkeling van de btw-teruggave. Daarbij valt te denken aan mensen die verhuizen binnen de herzieningsperiode. Zij dienen in principe de resterende herzienings-btw in het geheel terug te betalen. Deze en nog vele andere vragen worden aan het ministerie voorgelegd, zodat er straks duidelijkheid en rechtszekerheid komt. We hopen samen met Holland Solar en Vereniging Eigen Huis de sector daarover later meer te kunnen vertellen.

Vaststaat in ieder geval dat de herzieningsgrens van 500 euro per boekjaar goed nieuws is voor de zonnepaneeleigenaar, maar ook voor de installateur. De btw-regeling wordt in gewijzigde vorm gecontinueerd wat een run op zonnepanelen aan het einde van dit kalenderjaar zal voorkomen. De zonne-energiemarkt zal zich hierdoor stabiel kunnen blijven ontwikkelen.’